{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

訂購蛋糕及其他食品請按此移步至工場網店

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Personal Data Privacy Statement

私隱政策聲明

我們是Day Day Good HK(以下簡稱本網站),為了讓您能夠安心的使用本網站的各項服務與資訊,特此向您說明本網站的隱私權保護政策,以保障您的權益,我們有權按需要隨時修訂或另行更改本聲明。請您詳閱下列內容:

     1.   個人資料的收集及使用為向閣下提供各種服務及功能,我們將收集閣下的個人資料,包括但不限於姓名、電話號碼、地址及電郵地址。閣下並非必須提供資料,但如閣下沒有提供資料,有關服務及功能可能因此而不能向閣下提供。

     2.    我們可能會將閣下的個人資料作以下用途:
當您造訪本網站或使用本網站所提供之功能服務時,我們將視該服務功能性質,請您提供必要的個人資料,並在該特定目的範圍內處理及利用您的個人資料;
本網站在您使用服務信箱等互動性功能時,會保留您所提供的姓名、電子郵件地址、聯絡方式等;
於一般瀏覽時,伺服器會自行記錄相關行徑,包括您使用連線設備的IP位址、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽及點選資料記錄等,做為我們增進網站服務的參考依據,此記錄為內部應用,決不對外公佈;
跟進使用者在本網站上提交的意見、查詢及投訴;
跟進及處理閣下的申請、登記或訂閱;
向使用者提供有興趣之資訊,例如新服務、新產品及其他宣傳及市場推廣資料;
 任何閣下同意及/或被通知之其他用途。

     3.   網站對外的相關連結
           本網站的網頁提供其他網站的網路連結,您也可經由本網站所提供的連結,點選進入其他網站。但該連結網站不適用本網站的隱私權保護政策,您必須參考該連結網站中的隱私權保護政策。

     4.    與第三人共用個人資料之政策
            本網站絕不會提供、交換、出租或出售任何您的個人資料給其他個人、團體、私人企業或公務機關,但有法律依據或合約義務者,不在此限。
            除了以下情形包括不限於:法律明文規定;為免除您生命、身體、自由或財產上之危險;當您在網站的行為,違反服務條款或可能損害或妨礙網站與其他使用者權益或導致任何人遭受損害時,經網站管理單位研析揭露您的個人資料是為了辨識、聯絡或採取法律行動所必要者;有利於您的權益。

     5.    Cookie之使用
            為了提供您最佳的服務,本網站會在您的電腦中放置並取用我們的Cookie,若您不願接受Cookie的寫入,您可在您使用的瀏覽器功能選項中設定隱私權等級為高,即可拒絕Cookie的寫入,但可能會導至網站某些功能無法正常執行 。